Thông tin Khoa Cơ khí

1. Khoa, Tổ trực thuộc Trường có nhiệm vụ:

a) Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của hiệu trưởng;

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ GD&ĐT, bao gồm:

Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao.

Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn;

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa, bộ môn;

e) Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

g) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn;

h) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

2. Trưởng khoa, phó trưởng khoa

a) Khoa trực thuộc trường có trưởng khoa và có thể có các phó trưởng khoa. Trưởng khoa, phó trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định và được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường. (Riêng khoa Sư phạm thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

b) Trưởng khoa chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của khoa theo nhiệm vụ được quy định tại khoản 1 Điều này và theo phân công của hiệu trưởng;

c) Trưởng khoa phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, nghề đào tạo (Riêng khoa Sư phạm thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

d) Phó trưởng khoa giúp trưởng khoa, trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của khoa. Số lượng phó trưởng khoa tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy mô đào tạo của khoa, bộ môn, của nhà trường và được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường;

đ) Trưởng khoa, phó trưởng khoa phải có đủ tiêu chuẩn giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, có kinh nghiệm quản lý đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học ít nhất là 02 năm và có năng lực quản lý.

Độ tuổi khi bổ nhiệm nhiệm kỳ đầu tiên của trưởng khoa, phó trưởng khoa không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ tính đến tháng thực hiện quy trình bổ nhiệm.

3. Hội đồng khoa

a) Hội đồng khoa được thành lập để tư vấn cho trưởng khoa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa quy định tại khoản 2 Điều này; tư vấn cho trưởng khoa trong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khoa;

b) Hội đồng khoa có Chủ tịch hội đồng khoa và các thành viên do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của trưởng khoa. Hội đồng khoa có số lượng thành viên là số lẻ và có tối thiểu 07 thành viên, gồm: Trưởng khoa, các phó trưởng khoa, các trưởng bộ môn, một số giảng viên trong khoa và một số thành viên bên ngoài khoa, ngoài trường có trình độ và kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của khoa (nếu cần thiết);

c) Chủ tịch hội đồng khoa do hội đồng khoa bầu trong số các thành viên hội đồng khoa theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng khoa đồng ý;

d) Hội đồng khoa họp ít nhất một lần trong một học kỳ do Chủ tịch hội đồng khoa triệu tập. Nội dung cuộc họp phải được thông báo trước cho tất cả các thành viên hội đồng khoa ít nhất 03 ngày trước ngày họp; cuộc họp hội đồng khoa là hợp lệ khi có ít nhất 70% tổng số thành viên tham dự; kết luận của cuộc họp hội đồng khoa có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng khoa biểu quyết đồng ý. Biên bản cuộc họp của hội đồng khoa phải được gửi kèm cùng với những đề xuất tương ứng của trưởng khoa khi trình hiệu trưởng xem xét quyết định những vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của khoa;

đ) Số lượng thành viên và thủ tục lựa chọn các thành viên, việc tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trần Minh TriếtPhó Trưởng Khoatmtriet@hgcc.edu.vn
2 Trần Minh VươngPhó Trưởng Khoatmvuong@hgcc.edu.vn
3 Hồ Nhật ÁnhGiảng viên hnanh@hgcc.edu.vn
4 Nguyễn Hoàng HuynhGiảng viên nhhuynh@hgcc.edu.vn
5 La Văn LợiGiảng viên lvloi@hgcc.edu.vn
6 Danh Oanh NaGiảng viên dona@hgcc.edu.vn
7 Nguyễn Thanh TâmGiảng viên nttam@hgcc.edu.vn
8 Nguyễn Thị Khánh VyGiảng viên ntkvy@hgcc.edu.vn
STT TÊN BIỂU MẪU
1GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ VẼ KỸ THUẬT
(Cập nhật lúc: 15:52:49 - 27/03/2023)
2GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ VẬT LIỆU CƠ KHÍ
(Cập nhật lúc: 15:52:16 - 27/03/2023)
3GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ THỰC HÀNH NGUỘI - HÀN CƠ BẢN
(Cập nhật lúc: 15:51:41 - 27/03/2023)
4GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ KỸ THUẬT LÁI XE ÔTÔ
(Cập nhật lúc: 15:23:13 - 27/03/2023)
5GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ KỸ THUẬT CHUNG VỀ ÔTÔ
(Cập nhật lúc: 15:22:25 - 27/03/2023)
6GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA PAN ĐỘNG CƠ ÔTÔ
(Cập nhật lúc: 15:21:20 - 27/03/2023)
7GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÔI TRƠN VÀ HỆ THỐNG LÀM MÁT
(Cập nhật lúc: 15:19:20 - 27/03/2023)
8GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT
(Cập nhật lúc: 15:18:52 - 27/03/2023)
9GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ ĐIỆN -ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
(Cập nhật lúc: 15:17:17 - 27/03/2023)
10GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ CƠ ỨNG DỤNG
(Cập nhật lúc: 15:16:38 - 27/03/2023)
11GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA TRANG BỊ ĐIỆN ÔTÔ
(Cập nhật lúc: 15:14:36 - 27/03/2023)
12GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC
(Cập nhật lúc: 15:09:43 - 27/03/2023)
13GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ
(Cập nhật lúc: 15:07:12 - 27/03/2023)
14GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH
(Cập nhật lúc: 15:06:35 - 27/03/2023)
15GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH ABS
(Cập nhật lúc: 15:06:04 - 27/03/2023)
16GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ
(Cập nhật lúc: 15:05:15 - 27/03/2023)
17GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG DÙNG BỘ CHẾ HÒA KHÍ
(Cập nhật lúc: 15:04:19 - 27/03/2023)
18GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL
(Cập nhật lúc: 15:03:59 - 27/03/2023)
19GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG LÁI
(Cập nhật lúc: 15:03:25 - 27/03/2023)
20GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỆN
(Cập nhật lúc: 15:02:49 - 27/03/2023)
21GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
(Cập nhật lúc: 15:02:16 - 27/03/2023)
22GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG DI CHUYỂN
(Cập nhật lúc: 15:01:54 - 27/03/2023)
23GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ ÔTÔ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN VÀ BỘ PHẬN CỐ ĐỊNH
(Cập nhật lúc: 15:01:27 - 27/03/2023)
Lịch thi lần 1, HK2 (đợt 1), năm học 2023-2024 (Chính thức)
Thông báo thời gian tổ chức đánh giá xếp loại VCNLĐ và xét thi đua năm học 2023-2024
Lịch thi lần 1 (Đợt 1), HK2 năm học 2023-2024 (dự kiến)
Thông báo về việc nộp sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 - 2024
Lịch thi lần 1, HK1, (Đợt ngày 05/06-07/06/2024), năm học 2023-2024 các lớp Trung cấp khóa 18 đặt...
Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị thẩm định giáo trình đào tạo năm học 2023 - 2024
Tổ chức ôn tập và kiểm tra đánh giá chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa ngày 14/7/2024
Quy định Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
Lịch thi ( Chính thức) lần 1, HK1, năm học 2023-2024 lớp Trung cấp Thú y 1 K18 (Phụng Hiệp)
Lịch thi Lần 1, HK1 Năm học 2023-2024 Lớp Trung cấp Thú y 1 K18 Phụng Hiệp (Dự kiến)
Phân công cán bộ coi thi lần 1 (đợt 4), HK1, năm học 2023-2024 (chính thức)
Quy định tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo...
Lịch thi Lần 1 (đợt 4),HK1 các lớp mầm non k17, k18 năm học 2023-2024 (chính thức)
Lịch thi lần 1 (Đợt 4),HK1 các lớp Mầm non K17, K18 năm học 2023-2024 (dự kiến)
Lịch thi lần 1, HK1 (đợt 3), năm học 2023-2024 (dự kiến)
Lịch thi Lần 2, HK1 (đợt 1), năm học 2023-2024 (chính thức)
Tổ chức ôn tập và kiểm tra đánh giá chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao khóa ngày...
Danh sách sinh viên Cao đẳng Khóa 16 được xét công nhận Tốt nghiệp (Dự kiến)
Phân công CBCT Lần 2 (Đợt 1,2) HKI năm 2023-2024 (Chính thức)
Thông báo về việc tổ chức thi lần 2 HKI (đợt 1,2) năm học 2023-2024 (Dự kiến bắt đầu từ...

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên